درخواست انتشار و معرفی اینفوگرافیک و متن کامل بسته تحولی بهار خدمت در دولت مردمی با محوریت رشد تولید کیفی

ضمن آرزوی توفیق، اینفوگرافیک (نخستین بسته تحولی بهار خدمت در دولت مردمی با محوریت رشد تولید کیفی) در لینک https://b2n.ir/b33690 برای انتشار در سایت اینترنتی آن مجموعه محترم و همچنین انعکاس در شبکه های اجتماعی مرتبط با خانواده بزرگ استاندارد ارسال میشود.