بازرسی فنی آسانسور و بالابر

۱۴

بازرسی فنی

آسانسورها و بالابرهای صنعتی نقش بسزایی در حمل و نقل مواد اولیه، محصولات و کارکنان در طبقات صنایع دارد لذا عدم توجه به نکات فنی و ایمنی می‌تواند حوادث ناگواری را به همراه داشته باشد. بازرسی فنی و ایمنی از آسانسورهای صنعتی و بالابرها در دوره های زمانی مشخص مطابق با الزامات قانونی ضروری می باشد. از جمله الزامات قانون کار می توان به آیین نامه ذیل اشاره نمود:

شرکت ایمن پرتو ایرانیان با گذراندن دوره های تخصصی بازرسی فنی این تجهیزات در سازمان ملی استاندارد و با استفاده از مهندسین مکانیک و ایمنی باتجربه، در گروه های ذیل آماده ارائه خدمات بازرسی فنی و ایمنی می‌باشد:
 بازرسی و ایمنی آسانسورها و بالابرهای صنعتی کششی و هیدرولیک مطابق با الزامات استاندارد EN 81.1 , EN 81.2

مجوزها