بازرسی فنی سیستم اتصال به زمین

بازرسی فنی سیستم ارتینگ

ایمنی سیستم اتصال به زمین برق به عنوان منبع اصلی انرژی در صنایع می‌باشد. به منظور پیشگیری از برق گرفتگی افراد، حفاظت از تجهیزات و جلوگیری از آتش سوزی های ناشی از برق، ایمنی سیستم اتصال به زمین طراحی و اجرا می‌گردد.
حصول اطمینان از عملکرد موثر این سیستم، کمک شایانی در دستیابی به اهداف فوق می‌نماید.
بازرسی فنی و ایمنی از سیستم اتصال به زمین در دوره های زمانی مشخص مطابق با الزامات قانونی ضروری می باشد.
از جمله الزامات قانون کار می توان به آیین نامه ذیل اشاره نمود:

شرکت ایمن پرتو ایرانیان با حضور مهندسین و کارشناسان خبره برق و ایمنی، مطابق با الزامات ایمنی برق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان در گروه های ذیل آماده ارائه خدمات بازرسی فنی و ایمنی می‌باشد:

  • بررسی و اندازه گیری مقاومت الکتریکی الکترود زمین
  • بررسی و اندازه گیری مقاومت الکتریکی سیستم اتصال به زمین
  • بررسی و ارزیابی همبندی الکتریکی اصلی و اضافی
  • ارزیابی ریسک سیستم های حفاظت در برابر صاعقه و اضافه ولتاژهای گذرا
  • بررسی و تست سیستم های حفاظت در برابر صاعقه

مجوزها