مشاوره سیستم های مدیریتی

سیستم های مدیریت کیفیت، ایمنی و بهداشت، زیست محیطی، انرژی و … به عنوان ابزاری کارآمد به منظور افزایش بهره وری و سودآوری صنایع می‌باشند.
شرکت ایمن پرتو ایرانیان با بهره مندی از سرممیزین ارشد شرکتهای بین المللی و متخصصین باتجربه در حوزه اجرایی آمادگی خود را در زمینه آموزش و پیاده سازی، نگهداشت و به‌روز‌آوری سیستم های مدیریتی به شرح ذیل اعلام می‌نماید:

  • سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015
  • سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001:2015
  • سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ISO 45001:2018
  • سیستم مدیریت انرژی ISO 50001:2011