بازرسی فنی بالابر


اهداف بازرسی فنی:

 • حفظ سلامت و ایمنی کارکنان و ذینفعان
 • پیشگیری از حوادث ناشی از کاربری بالابر
 • پیشگیری از خرابی و آسیب سیستم‌های مکانیک، هیدرولیک و الکتریکی بالابر
 • رعایت الزامات قانونی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

انواع تجهیزات مشمول بازرسی فنی:

 • بالابر باربر
 • بالابر نماکاری
 • بالابر نفربر متحرک

 الزامات قانونی:

 • آئيننامهحفاظتيوسايلحملو نقلو جابجا كردنمواد و اشياء در كارگاهها – فصل دوم – مواد 15،16، 17، 18 و 19
 • ماده15 : قبلاز به كار انداختنبالابر نو بايد تمامقسمتهايآنتوسطشخصصلاحيت دار بازرسيو آزمايششود.
 • ماده16 : قطعاتياتاقانهايضربهخور دستگاههايبالابر و همچنينقطعاتياتاقانهايمربوطبهچرخهاييكهرويريلحركتميكند (در صورتوجود) بايد :
 1.  همهروزهقبلاز استفادهاز دستگاهبالابر بهمنظور پيبردنبهقسمتهايشلشدهو خوردهشده،توسطكارگر مربوطهدقيقاً بازديد شود.
 2. هر هفتهيك بار به وسيلهيك نفر متخصصتمامقسمتهايآندقيقاً و كاملاً بازديد شود.
 3.  حداقلهر 12 ماهيك بار بهوسيلهيكنفر متخصصمسؤولتمامقسمتهايآندقيقاً و كاملاً بازرسيشود.
 4.  پساز هر تعمير يا تغيير كليتمامقسمتهايدستگاهبالابر توسطيكنفر متخصصمسئولآزمايششود.
 • ماده17 : كابلها، زنجيرها، تسمهها، طنابها، قلابها و به طور كليلوازميكهجهتبلندكردنبار مورد استفادهقرار ميگيرد همهروزهبايد بهوسيلهكارگرانعلامتدهندهو يا اشخاصديگريكهبهعنوانكمكبهكارگر بالابر از رويزميندستور ميدهند مورد بازديد قرار گيرد.
 • ماده18 : كابلها، زنجيرها، تسمهها، طنابها، قلابها، شيارها، ترمزها و لوازمخودكار الكتريكيبايد حداقلهر سهماهيكبار توسطمتخصصمسؤولكاملاً و دقيقاً مورد بازرسيقرار گيرد.
 • ماده19 : پساز هر بازرسيو آزمايش(موضوعبند جو بند د ماده16 و ماده18) مقاميا متخصصمسؤولبايد گواهينامهاجازهكار صادر نمايد. اينگواهينامهبايد هميشهبهوسيلهمؤسسهمربوطه بايگانيو نگهداريشود و در هنگاملزومارائهگردد.

بالابر کششی
 

مراحل بازرسی فنی:

 • بازرسی موتورخانه، موتور و گیربکس، شاسی موتور و درام/وینچ
 • بازرسی سیم بکسل و اتصالات آن
 • بازرسی درب و قفل ایمنی طبقات
 • بازرسی تابلو برق، سیم کشی برق و سیستم اتصال به زمین
 • بازرسی کلیدهای فرمان و اضطراری طبقات
 • بازرسی چاه و ریلهای بالابر
 • بازرسی چاهک، ضربه گیر و سوئیچ های ایمنی
 • بازرسی کابین، حفاظهای جانبی، تهویه و روشنایی

بالابر هیدرولیک

مراحل بازرسی فنی:
 • بازرسی موتورخانه، یونیت هیدرولیک، جک، شیلنگ و اتصالات سیستم هیدرولیک
 • بازرسی درب و قفل ایمنی طبقات
 • بازرسی تابلو برق قدرت و فرمان، سیم کشی برق و سیستم اتصال به زمین
 • بازرسی کلیدهای فرمان و اضطراری طبقات
 • بازرسی چاه  و ریلهای بالابر
 • بازرسی کابین، حفاظهای جانبی، تهویه و روشنایی
مراحل درخواست:
 • ارسال درخواست استعلام قیمت با ذکر مشخصات کامل شامل: نوع وتعداد دستگاه، ظرفیت، تعداد طبقات و ...
 • صدور پیش فاکتور و شرح خدمات توسط شرکت بازرسی
 • ارسال تأییدیه کتبی پیش فاکتور و پیش پرداخت
 • انجام بازرسی فنی و ارسال گزارش نواقص احتمالی
 • رفع نواقص و بازرسی فنی مجدد
 • صدور فاکتور بازرسی فنی و تسویه حساب مالی
 • صدور گواهینامه و ارسال گزارش کامل بازرسی فنی
صفحه اصلي | نقشه سایت | درباره ما | تماس با ما