بازرسی فنی دیگ های بخار و آبگرم

اهداف بازرسی فنی:
 •  پیشگیری از انفجار دیگ های بخار و آبگرم
 • بررسی فنی عملکرد دیگ
 • پیشگیری از کاهش راندمان دیگ
 • رعایت الزامات قانونی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

انواع تجهیزات مشمول بازرسی فنی:
 • دیگ بخار واتر تیوب
 • دیگ بخار فایر تیوب
 • دیگ آبگرم فایر تیوب

الزامات قانونی:
 • آئين نامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آب گرم – فصل اول - بخش 4 – ماده 9 – قسمت د
 • ماده9: مولد بخار بايد از داخلو خارجبهوسيلهبازرسانبصير كهاز طرفمقامصلاحيتدار اجازهداشتهباشند بهترتيبزير بازرسيگردد:
 1.   درحينساخت.
 2.   بعد از نصبو قبلاز آنكهبهكارانداختهشود.
 3.   پساز هر نوعتعمير اساسييا تجديد ساختمانو قبلاز راهاندازيمجدد.
 4.   منظماً در فواصلكمتر از 12 ماه.

استانداردها:
سازمان ملی استاندارد ایران:

 • استاندارد 4231
 • استاندارد 7911
سایر مراجع بین المللی:
 • Bs2790


دیگ بخار(فایر تیوب)

مراحل بازرسی فنی:
 • بازرسي از داخل ديگ شامل كوره، شبكه هاي جلو و عقب، لوله ها و دريچه هاي جلو و عقب
 • بازرسي و كنترل وضعيت جوشها
 • ضخامت سنجي از نقاط مختلف بدنه ها، کلگی ها و لوله های واتر تیوب
 • بازرسي از متعلقات حفاظتي ديگ شامل آب نماها، پرشرسوئيچ ها، سوپاپ اطمينان، stop valve، safety valve،  side glass، شير blow downو شير نمونه برداري
 • بازرسي از وضعيت كلي و عملكرد مشعل
 • انجام تست هيدرواستاتيك و كنترل قسمتهاي مختلف ديگ در زمان تست

دیگ بخار (واتر تیوب)
 

مراحل بازرسی فنی:
 

 • بازرسي از داخل ديگ شامل water tube، steam tube، steam drum، water drum
 • بازرسي و كنترل وضعيت جوشها
 • ضخامت سنجي از نقاط مختلف بدنه،كوره، شبكه هاي جلو و عقب و انجام محاسبات فني
 • بازرسي از متعلقات حفاظتي ديگ شامل آب نماها، پرشرسوئيچ ها، سوپاپ اطمينان، stop valve، safety valve،  side glass، شير blow downو شير نمونه برداري
 • بازرسي از وضعيت كلي و عملكرد مشعل
 • انجام تست هيدرواستاتيك و كنترل قسمتهاي مختلف ديگ در زمان تست

 

 
 

دیگ آبگرم(فایر تیوب)

مراحل بازرسی فنی:
 • بازرسي از داخل ديگ شامل كوره، شبكه هاي جلو و عقب، پاس دو، لوله ها و دريچه هاي جلو و عقب
 • بازرسي و كنترل وضعيت جوشها
 • ضخامت سنجي از نقاط مختلف بدنه،كوره، شبكه هاي جلو و عقب و انجام محاسبات فني
 • بازرسي از متعلقات حفاظتي ديگ شامل آب نماها، پرشرسوئيچ ها، سوپاپ اطمينان، stop valve، safety valve،  side glass، شير blow downو شير نمونه برداري
 • بازرسي از وضعيت كلي و عملكرد مشعل
 • انجام تست هيدرواستاتيك و كنترل قسمتهاي مختلف ديگ در زمان تست
 
مراحل درخواست:
 • ارسال درخواست استعلام قیمت با ذکر مشخصات کامل تجهیزات شامل: تعداد، ظرفیت، مشخصات شرکت سازنده و ...
 • صدور پیش فاکتور و شرح خدمات توسط شرکت بازرسی
 • ارسال تأییدیه کتبی پیش فاکتور و پیش پرداخت
 • انجام بازرسی فنی و ارسال گزارش نواقص احتمالی
 • رفع نواقص و بازرسی فنی مجدد
 • صدور فاکتور بازرسی فنی و تسویه حساب مالی
 • صدور گواهینامه و ارسال گزارش کامل بازرسی فنی
 
صفحه اصلي | نقشه سایت | درباره ما | تماس با ما