بازرسی فنی جرثقیل

اهداف بازرسی فنی:
 •  حمل ایمن بار و جلوگیری از سقوط و حوادث ناشی از آن
 • بررسی فنی عملکرد جرثقیل
 • پیشگیری از نقص های منجر به از کار افتادگی جرثقیل
 • رعایت الزامات قانونی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

انواع تجهیزات مشمول بازرسی فنی:
 • جرثقیل سقفی
 • جرثقیل دروازه ای
 • جرثقیل متحرک
 • جرثقیل بازوئی
 • انواع جرثقیل های برجی(تاور کرین)

الزامات قانونی:
آئيننامهحفاظتيوسايلحملو نقلو جابجا كردنمواد و اشياء در كارگاهها – فصل دوم – مواد 16،15، 17، 18 و 19
ماده15 : قبلاز به كار انداختنبالابر نو بايد تمامقسمتهايآنتوسطشخصصلاحيت دار بازرسيو آزمايششود.
ماده16 : قطعاتياتاقانهايضربهخور دستگاههايبالابر و همچنينقطعاتياتاقانهايمربوطبهچرخهاييكهرويريلحركتميكند (در صورتوجود) بايد:
 1.  همهروزهقبلاز استفادهاز دستگاهبالابر بهمنظور پيبردنبهقسمتهايشلشدهو خوردهشده،توسطكارگر مربوطهدقيقاً بازديد شود.
 2.  هر هفتهيك بار به وسيلهيك نفر متخصصتمامقسمتهايآندقيقاً و كاملاً بازديد شود.
 3.   حداقلهر 12 ماهيك بار بهوسيلهيكنفر متخصصمسؤولتمامقسمتهايآندقيقاً و كاملاً بازرسيشود.
 4.   پساز هر تعمير يا تغيير كليتمامقسمتهايدستگاهبالابر توسطيكنفر متخصصمسئولآزمايششود.
ماده17 : كابلها، زنجيرها، تسمهها، طنابها، قلابها و به طور كليلوازميكهجهتبلندكردنبار مورد استفادهقرار ميگيرد همهروزهبايد بهوسيلهكارگرانعلامتدهندهو يا اشخاصديگريكهبهعنوانكمكبهكارگر بالابر از رويزميندستور ميدهند مورد بازديد قرار گيرد.
ماده18 : كابلها، زنجيرها، تسمهها، طنابها، قلابها، شيارها، ترمزها و لوازمخودكار الكتريكيبايد حداقلهر سهماهيكبار توسطمتخصصمسؤولكاملاً و دقيقاً مورد بازرسيقرار گيرد.
ماده19 : پساز هر بازرسيو آزمايش(موضوعبند جو بند د ماده16 و ماده18) مقاميا متخصصمسؤولبايد گواهينامهاجازهكار صادر نمايد. اينگواهينامهبايد هميشهبهوسيلهمؤسسهمربوطه بايگانيو نگهداريشود و در هنگاملزومارائهگردد.


استانداردها:

سازمان ملی استاندارد ایران:
استانداردهای سری10053 10060 الی 10072 10358 الی 10363 12006 الی 12011
سایر مراجع بین المللی:
استاندادرهای ASMEسری B30BS1757  -  2550 وAS1418  – DOE/STD/1090


مراحل بازرسی فنی:
بازرسی فنی قطعات مکانیکی و هیدرولیکی شامل:
 •  سازه و اتصالات
 •  ریلها
 • چرخ ها و الکتروموتورها
 •   درام
 •   سیم ها، زنجیر ها و قلاب ها
 • سیستم عملکرد ترمزها و علائم هشداری
 • و...
بازرسی فنی قطعات الکتریکی و الکترونیکی شامل:
 • تابلوهای برق سیم کشی و سوئیچ ها
 • اوورلود ها و محدودکننده های بار
 • سوئیچ های حدی
 •  مگنت های ترمزها
 • و...
  تعیین وضعیت قطعات بحرانی
  در صورت سلامت قطعات، انجام آزمون بار 


مراحل درخواست:
 • ارسال درخواست استعلام قیمت با ذکر مشخصات کامل تجهیزات شامل: تعداد، ظرفیت، مشخصات شرکت سازنده و ...
 • صدور پیش فاکتور و شرح خدمات توسط شرکت بازرسی
 • ارسال تأییدیه کتبی پیش فاکتور و پیش پرداخت
 • انجام بازرسی فنی و ارسال گزارش نواقص احتمالی
 • رفع نواقص و بازرسی فنی مجدد
 • صدور فاکتور بازرسی فنی و تسویه حساب مالی
 • صدور گواهینامه و ارسال گزارش کامل بازرسی فنی
 
صفحه اصلي | نقشه سایت | درباره ما | تماس با ما