بازرسی فنی تاور کرین
 


اهداف بازرسی فنی:

 • حفظ سلامت و ایمنی کارکنان و سایر افراد در شعاع فعالیت دستگاه
 • پیشگیری از حوادث ناشی از کاربری دستگاه
 • پیشگیری از خرابی و آسیب سیستم‌های مکانیک، هیدرولیک و الکتریکی تاورکرین
 • رعایت الزامات قانونی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 
انواع تجهیزات مشمول بازرسی فنی:

 • جرثقيل برجي سرچكشي با پايه ثابت
 • جرثقيل برجي سرچكشي با پايه ریلی
 • جرثقيل برجي بوم متحرك
 • جرثقيل برجي مهار شده
 • سایر جرثقیل های برجی

 
الزامات قانونی:

 • آئيننامهحفاظتيوسايلحملو نقلو جابجا كردنمواد و اشياء در كارگاهها – فصل دوم – مواد 15،16، 17، 18 و 19
 • ماده15 : قبلاز به كار انداختنبالابر نو بايد تمامقسمتهايآنتوسطشخصصلاحيت دار بازرسيو آزمايششود.
 • ماده16 : قطعاتياتاقانهايضربهخور دستگاههايبالابر و همچنينقطعاتياتاقانهايمربوطبهچرخهاييكهرويريلحركتميكند (در صورتوجود) بايد :
 1.  همهروزهقبلاز استفادهاز دستگاهبالابر بهمنظور پيبردنبهقسمتهايشلشدهو خوردهشده،توسطكارگر مربوطهدقيقاً بازديد شود.
 2. هر هفتهيك بار به وسيلهيك نفر متخصصتمامقسمتهايآندقيقاً و كاملاً بازديد شود.
 3.   حداقلهر 12 ماهيك بار بهوسيلهيكنفر متخصصمسؤولتمامقسمتهايآندقيقاً و كاملاً بازرسيشود.
 4.   پساز هر تعمير يا تغيير كليتمامقسمتهايدستگاهبالابر توسطيكنفر متخصصمسئولآزمايششود.
 • ماده17 : كابلها، زنجيرها، تسمهها، طنابها، قلابها و به طور كليلوازميكهجهتبلندكردنبار مورد استفادهقرار ميگيرد همهروزهبايد بهوسيلهكارگرانعلامتدهندهو يا اشخاصديگريكهبهعنوانكمكبهكارگر بالابر از رويزميندستور ميدهند مورد بازديد قرار گيرد.
 • ماده18 : كابلها، زنجيرها، تسمهها، طنابها، قلابها، شيارها، ترمزها و لوازمخودكار الكتريكيبايد حداقلهر سهماهيكبار توسطمتخصصمسؤولكاملاً و دقيقاً مورد بازرسيقرار گيرد.
 • ماده19 : پساز هر بازرسيو آزمايش(موضوعبند جو بند د ماده16 و ماده18) مقاميا متخصصمسؤولبايد گواهينامهاجازهكار صادر نمايد. اينگواهينامهبايد هميشهبهوسيلهمؤسسهمربوطه بايگانيو نگهداريشود و در هنگاملزومارائهگردد.

 
استانداردها:
سازمان ملی استاندارد ایران:

 • 3-10061
 • 3-10068
 • 3-10358

سایر مراجع داخلی:

 • مبحث 12 مقررات ملی ساختمان

سایر مراجع بین المللی:

 • ASME B30-3
 • ISO 9927-3
 • ISO 12480-3

 
مراحل بازرسی فنی:

 • بررسی تاییدیه فونداسیون از طرف مهندس ناظر پروژه
 • بازرسی سکشن‌ها، نردبان، حفاظ ها، کمربندها، مهارها، پین‌ ها، اشپیل ها و سایر اتصالات
 • بازرسی کاج، گردان، کله قندی و حفاظ آن
 • بازرسی فلش، کنفلش، وزنه های تعادلی، شاری اوت و سبد حمل
 • بازرسی کابین، اهرمها، صندلی، شیشه و سیستم هشداری
 • بازرسی موتورها و گیربکس‌ها، درام‌ها و اتصالات آن
 • بازرسی سیم‌های بکسل و اتصالات آن
 • بازرسی قلاب و اتصالات آن
 • بازرسی قطع کن‌ها و محدود کننده ها
 • تست بار استاتیک و دینامیک
 • بازرسی تابلو برق، سیم کشی برق و سیستم اتصال به زمین

مراحل درخواست:

 • ارسال درخواست استعلام قیمت با ذکر مشخصات کامل تجهیزات شامل: نوع و تعداد دستگاه، ظرفیت، ارتفاع و ...
 • صدور پیش فاکتور و شرح خدمات توسط شرکت بازرسی
 • ارسال تأییدیه کتبی پیش فاکتور و پیش پرداخت
 • انجام بازرسی فنی و ارسال گزارش نواقص احتمالی
 • رفع نواقص و بازرسی فنی مجدد
 • صدور فاکتور بازرسی فنی و تسویه حساب مالی
 • صدور گواهینامه و ارسال گزارش کامل بازرسی فنی
   
صفحه اصلي | نقشه سایت | درباره ما | تماس با ما