بازرسی فنی ظروف تحت فشار

اهداف بازرسی فنی

 • پیشگیری از انفجار ظروف تحت فشار
 • بررسی فنی عملکرد مخازن
 • رعایت الزامات قانونی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 
انواع تجهیزات مشمول بازرسی فنی:

 •  مخازن هواي فشرده
 •  مخازن آمونیاک
 •  مخازن CO2
 •  مخازن کلر
 •  مخازن پروپان و بوتان
 •  سایر مخازن تحت فشار جوشی

 
الزامات قانونی:

 • آئين نامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آب گرم – فصل اول - بخش 4 – ماده 9 – قسمت د
 • ماده9: مولد بخار بايد از داخلو خارجبهوسيلهبازرسانبصير كهاز طرفمقامصلاحيتدار اجازهداشتهباشند بهترتيبزير بازرسيگردد:
 1.  درحينساخت.
 2.   بعد از نصبو قبلاز آنكهبهكارانداختهشود.
 3.   پساز هر نوعتعمير اساسييا تجديد ساختمانو قبلاز راهاندازيمجدد.
 4.   منظماً در فواصلكمتر از 12 ماه.

 
استانداردها:
سازمان ملی استاندارد ایران:

 • 1-18132

سایر مراجع بین المللی:

 • ASME SEC VII
 • ASME SEC VIII
 • ISO 16528-1

 
مراحل بازرسی فنی:

 • بازرسي چشمي و كنترل وضعيت جوشها
 • ضخامت سنجي از نقاط مختلف بدنه مخزن، عدسي فوقاني و تحتاني و انجام محاسبات فني
 • بازرسي از متعلقات حفاظتي مخزن شامل سوپاپ اطمينان، فشار سنج، شير تخليه و تست عملكرد آنها

 
  مراحل درخواست:

 • ارسال درخواست استعلام قیمت با ذکر مشخصات کامل تجهیزات شامل: نوع و تعداد دستگاه، ظرفیت، مشخصات شرکت سازنده و ...
 • صدور پیش فاکتور و شرح خدمات توسط شرکت بازرسی
 • ارسال تأییدیه کتبی پیش فاکتور و پیش پرداخت
 • انجام بازرسی فنی و ارسال گزارش نواقص احتمالی
 • رفع نواقص و بازرسی فنی مجدد
 • صدور فاکتور بازرسی فنی و تسویه حساب مالی
 • صدور گواهینامه و ارسال گزارش کامل بازرسی فنی
صفحه اصلي | نقشه سایت | درباره ما | تماس با ما