دوره های در حال برگزاری

ردیفعنوان دورهمخاطبان دورهزمان برگزاریزمان آزمونهزینه دوره(تومان)
1دوره آنلاین ایمنی و بهداشت کار برای کارفرمایان و صاحبان کارکارگران پیمانکاری،
کارفرمایان و صاحبان کار
11 و 12 اسفند 991399/12/21150.000
2دوره آنلاین ایمنی و بهداشت کار برای کارگران تحت پوشش پیمانکاران کارگران پیمانکاری،
کارفرمایان و صاحبان کار
1399/12/031399/12/1454.000
3دوره آنلاین ایمنی و بهداشت کار برای کارگران تحت پوشش پیمانکاران کارگران پیمانکاری،
کارفرمایان و صاحبان کار
1399/12/171399/12/2554.000