هوا

آزمایشگاه معتمد محیط زیست در قسمت هوا

اصل پنجاهم قانون اساسی هرگونه آلودگی محیط زیست ناشی از فعالیتهای اقتصادی و غیر آن را ممنوع نموده است. در آزمایشگاه معتمد محیط زیست
به منظور پیشگیری از آلودگی محیط زیست، پایش و کنترل خروجی ناشی از فرآیندهای آلاینده ضروری بوده و عدم توجه به آن می‌تواند خسارات غیر قابل جبرانی را برای محیط زیست به همراه داشته باشد.
بر همین اساس مطابق با قانون هوای پاک مصوب سال 1396، خوداظهاری زیست محیطی برای صنایع الزامی می‌باشد.
از جمله الزامات قانون هوای پاک می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

شرکت ایمن پرتو ایرانیان با استفاده از تجهیزات اندازه گیری تحت نظارت و کنترل سازمان حفاظت محیط زیست و کادری مجرب از کارشناسان متخصص در حوزه احتراق و سیالات، ،در گروه های ذیل آماده ارائه خدمات زیست محیطی می‌باشد:

  • پایش خوداظهاری زیست محیطی مطابق با الزامات آیین نامه خود اظهاری در پایش آلودگی محیط زیست
  • پایش آلاینده های زیست محیطی مطابق با الزامات استاندارد ISO 14001
  • ارائه راهکارهای کنترلی و اصلاحی زیست محیطی

مجوز