آموزش های ایمنی عمومی و آموزش تخصصی HSE

آموزش های ایمنی عمومی و آموزش تخصصی HSE

آموزش های ایمنی عمومی و بازآموزی کارکنان از موثرترین و کم هزینه ترین راهکارهای پیشگیری از حوادث ناشی از کار می‌باشد. در قانون کار، بر آموزش ایمنی کارکنان تاکید فراوان شده و همچنین در آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری و فرآیند تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران، آموزش کارفرمایان و کارکنان رکن اصلی فرآیند می‌باشد. از جمله الزامات قانون کار می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

شرکت ایمن پرتو ایرانیان با استفاده از اساتید مجرب و دارای صلاحیت حرفه ای، در گروه های ذیل آماده ارائه خدمات زیست محیطی می‌باشد:

  • آموزش ایمنی عمومی ویژه کارگران پیمانکاران
  • آموزش ایمنی عمومی و تخصصی HSE مطابق با استاندارد آموزشی مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار