شرکت ایمن پرتو ایرانیان
از اسفندماه سال 1399
به عنوان اولین و تنها شرکت تایید صلاحیت شده به عنوان نهاد بازرسی
در زمینه بازرسی موتورخانه های آب گرم و آب داغ ویژه تاسیسات گرمایشی
در استان البرز در حال فعالیت می باشد.
با مطالعه متن ذیل می توانید بیشتر با این استاندارد آشنایی پیدا کنید:
هدف از تدوین این استاندارد تعیین مقررات عمومی و روش معاینه فنی موتورخانه های آب گرم و آب داغ ساختمانها در راستای کاهش آلودگی هوا و مصرف بهینه انرژی عنوان شده است.

این استاندارد تنها برای موتورخانه هایی که از سوختهای گاز طبیعی یا گازوییل استفاده می کنند، کاربرد دارد.

حدود مجاز

الف) اگر سوخت گاز طبیعی یا مایع باشد، میزان منوکسید کربن و اکسیدهای نیتروژن موجود در دودکش بر مبنای هوای خشک، میزان منو اکسید کربن نباید بیش از ۱۰۰ میلیگرم بر کیلووات ساعت باشد و میزان اکسیدهای نیتروژن نباید بیش از ۱۷۰ میلیگرم بر کیلووات ساعت باشد.

ب) اگر سوخت گازوئیل باشد میزان منوکسید کربن و اکسیدهای نیتروژن موجود در دودکش بر مبنای هوای خشک، میزان منو اکسید کربن نباید بیش از ۱۱۰ میلیگرم بر کیلووات ساعت باشد و میزان اکسیدهای نیتروژن نباید بیش از ۲۵۰ میلیگرم بر کیلووات ساعت باشد. همچنین میزان هیدرو کربنهای نسوخته نباید بیش از ۱۰ppm باشد. عدد دود در همه توانهای ورودی مشعل نباید بیش از یک باشد.

مراحل اصلی معاینه فنی موتورخانه ها بر اساس استاندارد ملی

مرحله اول) بازبینی عملکرد سیستم مولد انرژی که تشکیل میشود از:

الف) بررسی مسیر سوخت رسانی

ب) تنظیم کردن مشعل

پ) بررسی وضعیت دودکش

مرحله دوم) تکمیل شناسنامه فنی موتورخانه با استفاده از اندازه گیرهای انجام یافته و مستندات مشاهده شده

مرحله سوم) تکمیل گزارش بازرسی و آزمون معاینه فنی دورهای موتورخانه با توجه به اطلاعات و نتایج مراحل

معاینه فنی موتورخانه ها بر اساس استاندارد ملی و تجهیزات مورد نیاز

برای انجام معاینه فنی موتورخانه ساختمان، تجهیزات زیر مورد نیاز است:

آنالایزر هوای خروجی از دودکش
دستگاه سنجش عدد دود
متر و کولیس
ددکتور گاز
دوربین عکاسی
ابزار آلات فنی
برگه شناسنامه فنی موتورخانه
گزارش بازرسی و آزمون معاینه فنی دورهای موتورخانه
زونکن کاتالوگ تجهیزات موجود در موتورخانه

مجوزهای شرکت ایمن پرتو ایرانیان: