اجرای بزرگترین قرارداد بازرسی ارتینگ

shadow

شرکت ایمن پرتو ایرانیان
در سال 1395 پس از مذاکرات متعدد با واحد های
فنی و مهندسی شرکت ایران خودرو کار خود را در قالب
قراردادی یک ساله با موضوع:
اندازه گیری و بررسی سیستم ارت کلیه سالنهای تولیدی و غیرتولیدی،
انبارها و ساختمانهای اداری و همچنین کل مجموعه فرهنگی و ورزشی
و مرکز آموزش شرکت ایران خودرو آغاز نمود
و پس از حدود یکسال بازرسی پیاپی گزارش خود را در انتهای سال 1396
بصورت 3 جلد دفترچه با حجم بیش از 1000 صفحه گزارش مهندسی
به آن سازمان محترم ارائه نمود.
این قرارداد در سال انجام، بزرگترین قرارداد بازرسی سیستم های
اتصال به زمین(ارتینگ) کشور در صنایع خودرو سازی و صنایع
وابسته بود.