حضور در نمایشگاه بین المللی HSE

حضور شرکت ایمن پرتو ایرانیان
در سومین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و فناوری های نوین بهداشت،
ایمنی، محیط زیست، آتش نشانی و امداد و نجات با استقبال
نمایندگانی از صنایع مادر، نیروگاه ها، شرکت های بزرگ پیمانکاری
و شخصیت های سیاسی و اجتماعی روبرو شد.