بازرسی فنی سیستم تهویه صنعتی

از جمله الزامات ساختمان و تأسیسات در تمامی کارگاه ها، سیستم تهویه آن می باشد.
با توجه به اینکه انواع آلاینده ها در اثر فرآیندهای مختلف تولید و در محیط انتشار می یابند، طراحی و نصب سیستم تهویه مناسب به منظور حفظ سلامت نیروی کار سازمان الزامی
می باشد.
از جمله الزامات قانون کار می توان به آیین نامه های ذیل اشاره نمود:

شرکت ایمن پرتو ایرانیان با استفاده از کارشناسان با تجربه مهندسی بهداشت حرفه ای و مکانیک مطابق با الزامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان و استانداردها و الزامات بهداشت حرفه ای، درگروه های ذیل آماده ارائه خدمات بازرسی فنی و ایمنی می باشد:

    – بررسی و ارزیابی سیستم تهویه(عمومی و موضعی)
    – طراحی، نصب و راه اندازی سیستم تهویه(عمومی و موضعی)
    – تست و بررسی عملکرد سیستم تهویه (عمومی و موضعی)

مجوز