بیانیه بی طرفی

با توجه به این که رفتار پرسنل نشان دهنده کل سازمان و نگرش افراد می شود رعایت موارد زیر برای کلیه پرسنل سازمان الزامیست.
1- کلیه پرسنل سازمان موظف به رعایت مسائل اخلاقی در هنگام بر خورد با مشتریان می باشند.
2 – افرادی که بنا به ماهیت شغلی خود در ارتباط با مشتریان می باشند موظفند از نظر ظاهری کاملا آراسته بوده و تلاش نمایند ذهنیت مثبت در مشتری ایجاد نمایند.
3- با توجه به این که مدیریت ارشد سازمان در خصوص تامین مالی مناسب پرسنل متعهد است، بنابراین در صورت وجود هر نوع مسئله و مشکل مالی که ممکن است بر نتایج بازرسی ها تاثیر سو بگذارد باید موارد در اسرع وقت به اطلاع مدیریت ارشد سازمان رسانده شود.
4- در صورتی که پرسنل بخش بازرسی احساس نمودند ممکن است شرایطی خارج از موارد مطرح شده بر روی نتایج بازرسی تاثیر بگذارد و یا عواملی وجود دارند که سعی دارند بر نتایج بازرسی ها اعمال نفوذ نمایند باید موارد در اسرع وقت و به صورت مستقیم به اطلاع مدیریت ارشد رسانده شود. کلیه عواقب ناشی از کوتاهی در این خصوص برعهده افراد مطلع می باشد.
5- چنانچه حجم فعالیت ها باعث عدم توجه لازم در خصوص امور مربوط به بازرسی ها باشد باید در اسرع وقت به اطلاع مدیریت ارشد سازمان رساند و در این خصوص اخذ تکلیف کرد.
6- تمامی پرسنل باید درکلیه احوال در خصوص گفته ها و رفتار خود مصالح سازمان و مشتری و مصرف کننده را لحاظ نموده و از انجام هر گونه رفتار نا مناسب و شک بر انگیز خودداری کنند.
7- پرداخت هر گونه پاداش مادی و معنوی با توجه به نحوه رفتار و نمرات کسب شده در ممیزی های بازرسی ،رضایت مشتریان نهایی ، دقت کیفیت خدمات بازرسی انجام شده و بدون توجه به کمیت آنها انجام خواهد شد.
8- در هنگام بازرسی و در حین عملیات کاری از هر گونه عاملی که باعث اختلال در بازرسی شود دوری گزینید.
9- از ایجاد هر گونه ارتباط خارج از حیطه کاری با سازندگان و کسانی که دارای منافعی در رابطه با اقلام مورد بازرسی می باشند خودداری شود.
10 – قبول پول و هدایا تحت هر گونه عنوان از قبیل عیدی هدیه حق الزحمه و…… از کسانی که تولیدات یا اموال آنها مورد بازرسی قرار می گیرد ممنوع می باشد.
11- استفاده از امکانات و وسایل نقلیه و تجهیزات متعلق به کسانی که تولیدات یا اموال آنها مورد بازرسی قرار می گرد تنها با اطلاع و مجوز مدیریت بازرسی فنی امکان پذیر است.
هدف ما احترام به قوانین شرکت می باشد و ما متعهد هستیم در این چارچوب قدم برداریم.