تازه ترین اخبار

شرکت ایمن پرتو ایرانیان
موفق به اخذ گواهینامه ISO45001-2018
از شرکت TUV INTERNATIONAL
شد.
ISO45001 چیست؟
مزایای استقرار این استاندارد برای یک شرکت چه می تواند باشد؟
متن زیر را مطالعه نمائید:
سازمان ISO پیش از انتشار نسخه ی اولیه ی استاندارد (ISO 45001) ایمنی و بهداشت شغلی در سال 2018 ، هدف تدوین این استاندارد را الزام سازمان ها به پیاده سازی و استقرار راه کارهایی به منظور پیشگیری از بروز چنین حوادثی بیان داشته است.

در حقیقت هدف از پیاده سازی نظام مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی، ارائه ی راهکارهایی به منظور مدیریت مخاطرات احتمالی در حوزه ی سلامت و ایمنی کارکنان می باشد تا بدین ترتیب از بروز حوادث ناخواسته در محیط کار جلوگیری گردد. لذا نخستین گام در استقرار نظام ایمنی و بهداشت شغلی از بین بردن خطرات موجود و به حداقل رساندن مخاطرات احتمالی با انجام اقدامات پیشگیرانه و حفاظتی می باشد. بنا بر گزارش سازما ن جهانی کار(ILO) سالانه در حدود 2.78 میلیون سانحه ی منجر به فوت در محیط های کاری رخ می دهد. توجه به این آمار، لزوم ایجاد ساختارهای نظام مند و موثر به منظور پیشگیری از چنین مخاطراتی را بیش از پیش آشکار می سازد. از جمله اصلی ترین دلایل پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی در سازما ن ها می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

الزام دولت ها و کارفرمایان به پیاده سازی سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی در سازمان هایی که با مخاطرات ایمنی قابل توجهی مواجه اند.
اعمال سیاست های تشویقی از جانب دولت ها در راستای پیاده سازی نظا م های خو دکنترلی در حوزه های سلامت و بهداشت
در سازما نها.
انتظارات فزاینده ی كاركنان سازمان ها برای داشتن محیط كاری ایمن، بهداشتی و بدون آلودگی با استقرار نظام ایمنی و بهداشت شغلی.
لازم به ذکر است، پیش از این تنها مرجع ارزیابی سازمان ها در حوزه ی سیستم های ایمنی و بهداشت شغلی استاندارد OHSAS-18001 بوده است. این استاندارد در اواخر دهه 1990 میلادی توسط موسسه ی استاندارد بریتانیا تدوین و با توجه به اینکه هیچ استاندارد بین المللی در این خصوص منتشر نشده بود، سالها به عنوان مرجع جهانی نظام مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی مورد استفاده قرار می گرفت .اکنون با توجه به انتشار استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی توسط سازمان جهانی استاندارد استاندارد ISO 45001 ، شرکتها و سازمان های دارنده ی گواهی، می بایست سیستم های خود را بر اساس این استاندارد به روز رسانی نمایند. شایان ذکر است شرکت مودی اینترنشنال در راستای سیاست های مشتری مداری و به منظور کاهش هزینه ی سازمانها در پیاد ه سازی الزامات استاندارد ISO 45001 ، کارشناسان خود را ملزم نموده تا در طول مراحل ممیزی مراقبتی نظام مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی مستقر در سازمان ها علاوه بر حصول اطمینان از پایبندی سازمان به سیستم طر ح ریزی شده بر مبنای OHSAS 18001 موارد عدم انطباق احتمالی در انجام ممیزی های بعدی بر مبنای استاندارد ISO 45001 را نیز به ایشان متذکر شده و ایم سیستم را به روزرسانی نماید. با وجود تفاو تهایی در شیوه ی بیان و رویکرد اجرائی این دو استاندارد، باید به یاد داشت که هر دو هدف واحدی را دنبال می کنند و اساسا استاندارد ISO 45001 با الهام از استاندارد OHSAS 18001 و به دنبال سازگاری بیشتر با سایر استانداردهای مربوطه در حوزه ی سیستم های مدیریتی تدوین شده است.در ادامه به برخی از مهمترین تفاو تهای موجود در نگارش این دو استاندارد اشاره می شود.
رویکرد فرآیندی استاندارد ISO 45001 در مقابل رویکرد عمل گرایانه ی استاندارد . OHSAS 18001
پویایی بیشتر در الزامات استاندارد . ISO 45001
وجه استاندارد ISO 45001 به فرصت های بهبود در کنار اهمیت مقابله با مخاطرات در الزامات هر دو استاندارد* توجه جامع تر استاندارد ISO 45001 به نقطه نظرات و منافع تمامی ذینفعان استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی درسازما نها.

مزایای استقرار نظام جامع ایمنی و بهداشت شغلی در سازمان ها

همسویی اهداف و برنامه های نظام مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی با اهداف سایر نظام های مدیریتی.
ایجاد چارچوب برای بهبود مستمر در پیاده سازی اهداف مرتبط با ایمنی و بهداشت شغلی.
شناخت كافی خطرات بالقوه موجود در محیط كار
ارزیابی ریسک های ناشی از خطرات و كاهش آن به منظور پیشگیری و كنترل حوادث.
شناخت قوانین و مقررات مربوطه و در نتیجه كاهش هزینه های ناشی از خسارتهای احتمالی به واسطه عدم رعایت این قوانین و مقررات.
ایجاد مجموعه ی مدون از خط مشی، روشهای اجرایی، برنامه ها و اهدافی به منظور افزایش سطح ایمنی سازمان.
اعتماد بیشتر كاركنان به مدیریت به واسطه ی تلاش برای ایجادیک محیط كاری ایمن و سالم و در نتیجه بالا رفتن انگیزه آنان برای انجام مطلو ب تر كارها و وظایف سازمانی.
بالا رفتن آگاهی و دانش كاركنان در زمینه ی ایمنی و بهداشت شغلی.: