دوره های برگزارشده

ردیفمخاطبان دورهزمان برگزاریعنوان دوره
1گروه صنعتی برنز1401/10/29کمک های اولیه
2تربت پاک1401/12/11ایمنی برق
3هایپر استار1401/10/07کمک های اولیه
4بی ای تی پارس1401/09/07ایمنی ماشین آلات
5بی ای تی پارس1401/09/09ایمنی برق
6بی ای تی پارس1401/09/06کمک های اولیه
7سولیکو کاله1401/08/20ایمنی برق با محوریت سیستم های ارتینگ
8بی ای تی پارس1401/07/27کار در ارتفاع
9بی ای تی پارس1401/08/02مدیریت ایمنی پیمانکاران
10ژلاتین کپسول1401/11/25دوره تعمیرات و نگهداری جرثقیل