عمومی

آموزش

آموزش و بازآموزی کارکنان از موثرترین و کم هزینه ترین راهکارهای پیشگیری از حوادث ناشی از کار می‌باشد. در قانون کار، بر آموزش ایمنی کارکنان تاکید فراوان شده و همچنین در آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری و فرآیند تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران، آموزش کارفرمایان و کارکنان رکن اصلی فرآیند می‌باشد. از جمله الزامات قانون کار می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

قانون کار – فصل چهارم – ماده 91
آیین نامه آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان – ماده 1 و 5 و 6
آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری – ماده 8
شرکت ایمن پرتو ایرانیان با استفاده از اساتید مجرب و دارای صلاحیت حرفه ای، در گروه های ذیل آماده ارائه خدمات زیست محیطی می‌باشد:
آموزش ایمنی عمومی ویژه کارگران پیمانکاران

مجوز